Polaroids

1998 - 2002

A small selection of Marc’s studio polaroids